ROSZCZENIA Z TYTUŁU KARY UMOWNEJ

Posted

Sposoby dochodzenia kary umownej zależą od tego z jakiego tytułu ona przysługuje: W przypadku niewykonania zobowiązania wierzyciel ma uprawnienie: Do dochodzenia wykonania umowy zgodnie z jej pierwotną treścią, bądź Do żądania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, czyli kary umownej. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania wierzyciel może dochodzić: Wykonania zobowiązania umownego, a ponadto (łącznie ) Zapłaty kary […]

KARA UMOWNA – Czym jest?

Posted

Dzięki jednej z zasad prawa cywilnego- zasadzie swobody umów, strony mogą zawrzeć w umowie dodatkowe zastrzeżenia. Mogą być to m.in.: zadatek, kara umowna, odstępne. Zagadnienie kary umownej uregulowane jest w art. 483-484 kodeksu cywilnego. Kara umowna inaczej nazywana jest także odszkodowaniem umownym. Dzięki swobodzie umów strony mają możliwość uregulowania w umowie obowiązków dłużnika w razie […]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĘPNE

Posted

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy. Często zdarza się ze pojęcia te używane są zamiennie. Jest to błędna praktyka, ponieważ są to odrębne konstrukcje prawa cywilnego. Prawo odstąpienia od umowy jest dodatkowym zastrzeżeniem jakie strony dzięki swobodzie umów mogą zastrzec w umowie. To strony ustalają termin, w którym bądź jedna ze stron, bądź obie mogą […]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Posted

Prawo cywilne kieruje się zasadą, że umów należy dotrzymywać. Pomimo tego polskie prawo przewiduje kilka wyjątków, które umożliwiają odstąpienie od umowy. Przepisy prawa cywilnego dają możliwość odstąpienia od wielu umów, np.: Umowa zlecenia- można od niej odstąpić w każdym czasie Umowa spółki- można odstąpić z ważnych powodów. Polskie prawo pozwala także na odstąpienie od umów […]

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA

Posted

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA Bezpodstawnym wzbogaceniem jest uzyskanie korzyści majątkowej bez usprawiedliwionej podstawy prawnej. Z jego powstaniem wiąże się, dla wzbogaconego obowiązek zwrotu korzyści. Zwrot korzyści może mięć dwojaką postać: co do zasady powinien być to zwrot w naturze ( czyli zwrot przedmiotu wzbogacenia), jeżeli zwrot w naturze jest niemożliwy, zubożały może żądać zwrotu […]

SKUTKI PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

Posted

Przelew wierzytelności, inaczej cesja, jest umową zawieraną pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią. Na mocy postanowień tej umowy osoba trzecia nabywa wierzytelność, czyli ogół praw jakie przysługiwały wierzycielowi w dochodzeniu świadczenia. Cesja powoduje skutki istotne zarówno dla dłużnika, osoby trzeciej (nowego wierzyciela), jak i dla poprzedniego wierzyciela. Skutki przelewu wierzytelności dla dłużnika Sytuacja dłużnika w zasadzie […]

NIENALEŻNE ŚWIADCZENIA

Posted

Nienależne świadczenie to wzbogacenie się bez usprawiedliwienia prawnego. Jest to rodzaj bezpodstawnego wzbogacenia. Nienależne świadczenia wyróżnia się jednak z grupy zobowiązań wynikających z bezpodstawnego wzbogacenia. Ich cechą szczególną jest to, że uzyskanie korzyści następuje w postaci świadczenia. Świadczeniem jest zachowanie dłużnika, które jest wykonaniem ciążącego na nim zobowiązania. Świadczenia mają źródło m.in. w umowie, decyzji […]

BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE

Posted

Prawo cywilne zna wiele źródeł zobowiązań. Mogą być nimi umowy, czyny niedozwolone, decyzje administracyjnie. Osobnym źródłem powstania zobowiązań jest bezpodstawne wzbogacenie (art. 405-414 kodeksu cywilnego). Z bezpodstawnym wzbogaceniem mamy do czynienia, kiedy korzyść majątkową uzyskano bez usprawiedliwienia prawnego. Wraz z powstaniem bezpodstawnego wzbogacenia powstaje obowiązek zwrotu uzyskanych przez wzbogaconego korzyści. Bezpodstawne wzbogacenie może wynikać z […]

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Posted

Wierzytelność jest uprawnieniem wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia. Stronami zobowiązania są: wierzyciel i dłużnik. Prawa i obowiązki tych stron powstają w chwili powstania zobowiązania. Prawo przewiduje jednak możliwość zmiany podmiotów zobowiązania. Zmiana ta może nastąpić zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika. Jedną z możliwości przejścia wierzytelności na inną osobę jest przelew wierzytelności, […]

ZADATEK

Posted

Zadatek jest formą zabezpieczenia interesów stron na wypadek niewykonania zobowiązania. To dodatkowe zastrzeżenie umowne, które strony mogą umieścić w zawartej pomiędzy sobą umowie. Możliwość taka wywodzi się z zasady swobody umów. Zadatek został uregulowany w kodeksie w kodeksie cywilnym, w art. 394. Zadatek najczęściej towarzyszy umową przedwstępnym, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby strony […]